Kategorie
Kalendarz

Stopnie doktora nauk technicznych, nadane przez Radę Naukową IBS PAN

Strona główna » Rada Naukowa » Stopnie doktora nauk technicznych, nadane przez Radę Naukową IBS PAN

Osoba Tytuł rozprawy doktorskiej Promotor Dyscyplina Data nadania stopnia
Dr Anna Cena

Adaptacyjne algorytmy hierarchicznej analizy skupień oparte na metodach agregacji danych

Dr hab. inż. Marek Gągolewski

informatyka 14.12.2018
Dr inż. Katarzyna Wasielewska-Michniewska

Application of semantic analysis methods to increase the efficiency of grid usage (Zastosowanie metod analizy semantycznej do zwiększenia efektywności wykorzystania gridu)

Dr hab. Marcin Paprzycki

informatyka 6.07.2018
Dr inż. Sebastian Widz

Ensembles of approximate decision reducts in classification problems (Zespoły aproksymacyjnych reduktów decyzyjnych w problemach klasyfikacji)

Dr hab. Dominik Ślęzak informatyka 23.03.2018
Dr Marcin Stępniak

Protokoły adaptacyjne dla długotrwałych rozproszonych procesów biznesowych w środowiskach wirtualnych oraz fizycznych

Dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz informatyka 20.10.2017
Dr Michał Pawłowski

Theoretical and computational approach to spot price modelling and pricing derivatives on the Polish Power Exchange (Modelowanie chwilowych cen energii elektrycznej oraz wycena instrumentówe pochodnych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie - podejście teoretyczne i obliczeniowe

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz informatyka 20.10.2017
Dr inż. Piotr Kowaleczko

Algorytmy przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych dla potrzeb mechatronicznego systemu sterowania, stabilizacji i śledzenia w optoelektronicznych głowicach obserwacyjnych

Prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita informatyka 20.10.2017
Dr inż. Dominika Gołuńska A new fairness oriented approach to consensus reaching under fuzzy preferences and majority based on linguistic summaries (Nowe,oparte na sprawiedliwości podejście do osiągania konsensusu w warunkach rozmytych preferencji i rozmytej większości z użyciem podsumowań lingwistycznych) Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk informatyka 31.03.2017
Dr Adam Kobus Komputerowa analiza i rozpoznawanie niepłynności mowy z zastosowaniem metody liniowej predykcji Dr hab. Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak informatyka 31.03.2017
Dr Damian Kruszewski Nieparametryczna procedura identyfikacji elementów rzadko występujących (nietypowych) Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki informatyka 2.12.2016
Dr inż. Jakub Piekoszewski Uogólnione samoorganizujące się sieci neuronowe o drzewopodobnych strukturach w grupowaniu danych ze szczególnym uwzględnieniem danych medycznych opisujących ekspresję genów Prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany informatyka 2.12.2016
Dr Julia Siderska Modelowanie i analiza kapitału społecznego firm informatycznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych Prof. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz informatyka 2.12.2016
Dr Dominika Tkaczyk New methods for metadata extraction from scientific literature (Nowe metody wydobywania metadanych z literatury naukowej) Prof. dr hab. inż. Marek Niezgódka informatyka 1.07.2016
Dr inż. Łukasz Sosnowski Komparatory obiektów złożonych w zastosowaniach do badania podobieństwa i identyfikacji Dr hab. Dominik Ślęzak informatyka 1.07.2016
Dr Piotr Ładyżyński Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant Dr hab. Przemysław Grzegorzewski informatyka 1.07.2016
Dr Krzysztof Gajowniczek Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem inteligentnych systemów pomiarowych Dr hab. Wiesław Szczesny informatyka 1.07.2016
Dr inż. Jakub Gąsior

Metaheuristic approaches to multiobjective job scheduling in cloud computing systems (Wielokryterialne szeregowanie zadan w chmurach obliczeniowych z wykorzystaniem metod metaheurystycznych)

Prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński informatyka 14.04.2016
Dr inż. Maciej Świechowski Adaptive simulation-based meta-heuristic methods in synchronous multiplayer games (Metaheurystyczne metody adaptacyjne bazujące na symulacjach w synchronicznych grach wieloosobowych) Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk informatyka 27.11.2015
Dr inż. Weronika Radziszewska An intelligent distributed system for flexible management of variable energy supply and demand in microgrids (Rozporoszony system inteligentny do elastycznego zarządzania zmienną podażą i popytem energii elektrycznej w mikrosieciach) Prof.dr hab. inż. Zbigniew Nahorski informatyka 27.11.2015
Dr inż. Michał Kruczkowski Analiza złośliwych kampanii na podstawie danych o atakach pozyskiwanych z heterogenicznych źródeł Dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz informatyka 27.11.2015
Dr inż. Hanna Bury Wyznaczanie oceny grupowej z uwzględnieniem obiektów równoważnych i nieporównywalnych Dr hab. inż. Wiesław Krajewski automatyka i robotyka 27.11.2015
Dr inż. Marcin Szymczak Handling metadata in the scope of coreference detection in data collections (Zastosowanie metadanych przy wykrywaniu podobieństwa w kolekcjach danych) Prof. dr Guy De Tre informatyka 26.06.2015
Dr Przemysław Rutka Efektywne algorytmy dla klasycznych ortogonalnych transformacji Dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL informatyka 26.06.2015
Dr inż. Janusz Rafałko Algorytmy automatyzacji tworzenia baz jednostek akustycznych w syntezie mowy polskiej Dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. PW informatyka 26.06.2015
Dr inż. Mateusz Kobos Wielorozdzielczościowa klasyfikacja za pomocą kombinacji estymatorów jądrowych Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk informatyka 26.06.2015
Dr Katarzyna Kaczmarek Soft computing methods in the Bayesian analysis of time serie ("Miękkie" metody obliczeń komputerowych w Bayesowskiej analizie szeregów czasowych) Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz informatyka 13.03.2015
Dr Maciej Cytowski Large Scale Computational Modelling of Cellular Biosystems (Wielkoskalowe obliczenia w matematycznym modelowaniu komórkowych układów biologicznych) Prof. dr hab. inż. Marek Niezgódka informatyka 13.03.2015
Dr inż. Karol Opara Analiza algorytmu ewolucji różnicowej i jego zastosowanie w wyznaczaniu zależności statystycznych Dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW informatyka 21.11.2014
Dr inż. Krzysztof Zaniewski Konstrukcja i testowanie automatów rozmytych za pomocą technik metaheurystycznych Prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz informatyka 4.07.2014
Dr inż. Wojciech Lesiński Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych Dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. PW informatyka 24.01.2014
Dr Paweł Bujnowski Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych do konstrukcji drzew decyzyjnych w zadaniach klasyfikacji Dr hab. inż. Eulalia Szmidt, prof. PAN informatyka 24.01.2014
Dr inż. Jan Grzegorek Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych do badania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce traktowanej jako system regionów Prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki informatyka 27.09.2013
Dr inż. Marta Kukier Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych do klasyfikacji obiektów w przypadku niezrównoważonych klas Dr hab. inż. Eulalia Szmidt, prof. PAN informatyka 14.06.2013
Dr inż. Maciej Pańka System rozproszonej wizualizacji danych na urządzeniach mobilnych Dr hab. Piotr Bała, prof. UMK informatyka 26.04.2013
Dr inż. Piotr Bigaj A memetic algorithm for the global path planning with movement constraints for a non-holonomic mobile robot (Memetyczny algorytm globalnego planowania ścieżki z ograniczeniami ruchu dla robota mobilnego o nieholonomicznym układzie jezdnym) Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk automatyka i robotyka 15.03.2013
Dr inż. Bogumił Fiksak Incydencyjne sieci neuronowe jako generator nomogramów Dr hab. inż. Maciej Krawczak, prof. PAN informatyka 14.12.2012
Dr Krzysztof Bartyzel Opis i rozpoznawanie kształtów na obrazach z wykorzystaniem łańcuchów Browna Prof. dr hab. inż. Piotr S. Szczepaniak informatyka 9.10.2012
Dr Anna Olwert Karta Kendalla jako nieparametryczne narzędzie do wykrywania zależności pomiędzy kolejnymi pomiarami procesów Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz automatyka i robotyka 1.06.2012
Dr inż. Robert Dekowski Zastosowanie zmodyfikowanej metody symulowanego wyżarzania do optymalizacji przepustowości sieci komputerowych

Dr hab. inż. Jacek Malinowski, prof. PAN

informatyka 1.06.2012
Dr inż. Szymon Łukasik Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki informatyka 9.03.2012
Dr inż. Marek Gągolewski Wybrane operatory agregacji i ich zastosowanie w modelu formalnym systemu oceny jakości w nauce Dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PAN informatyka 21.12.2011
Dr Ewa Szczepanik Metody rozwiązywania skończenie wymiarowych zdegenerowanych problemów optymalizacji Prof. dr hab. Aleksiej Tretiakow automatyka i robotyka 21.12.2011
Dr inż. Victor B. Taylor HeBIS: A biologically inspired data classification system (HeBIS: Inspirowany biologicznie system do klasyfikacji danych) Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk informatyka 21.10.2011
Dr Marcin Gromisz Selekcja na bieżąco z danych masowych przy użyciu zespołu klasyfikatorów Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PAN informatyka 17.06.2011
Dr inż. Przemysław Cholajda Zastosowanie genetycznego generowania reguł rozmytych do wspomagania diagnostyki transformatorów Prof. dr hab. inż. Piotr S. Szczepaniak informatyka 15.04.2011
Dr Łukasz Bolikowski Methods of semantic drift reduction in large similarity networks (Metody redukcji dryfu semantycznego w wielkich sieciach podobieństwa) Dr hab. inż. Marek Niezgódka, prof. UW informatyka 11.03.2011
Dr inż. Anna Wilbik Linguistic summaries of time series using fuzzy sets and their application for performance analysis of mutual funds (Podsumowania lingwistyczne szeregów czasowych z użyciem zbiorów rozmytych i ich zastosowanie do analizy notowań wartości funduszu inwestycyjnego) Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk informatyka 19.11.2010
Dr Joanna Kapusta Algorytmy transformacji wielomianowych i ich zastosowania Dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL informatyka 19.11.2010
Dr inż. Marek Dolata Zastosowanie podejścia obiektowego do rozszerzenia metody Simplex w rozwiązywaniu rozmytego logistycznego zagadnienia dystrybutora Dr hab. inż. Liudmila Dymava, prof. PCz informatyka 19.11.2010
Dr inż. Marcin Luckner Problem eliminacji  nieprzystających obiektów w zadaniu rozpoznawania wzorca Dr hab. inż. Władysław  Homenda informatyka 22.10.2010
Dr Janusz Miroforidis Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych w sklepach wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej i metod przybliżonych Doc. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski informatyka 21.05.2010
Dr inż. Piotr Andrzej Kowalski Klasyfikacja bayesowska informacji niedokładnej typu przedziałowego Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki informatyka 4.12.2009
Dr inż. Aneta Anna Wiktorzak Analiza systemowa i obliczenia inteligentne w modelowaniu kapitału ludzkiego i społecznego na przykładzie szkoły ponadgimnazjalnej Prof. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz informatyka 19.06.2009
Dr Marek Chmielewski Ekstrapolacja częściowych preferencji w problemie szeregowania obiektów Doc. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski informatyka 20.03.2009
Dr Karina Daniel Metoda wspomagania strategii marketingowej operatora telefonii komórkowej Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki informatyka 20.03.2009
Dr Ryszard Motyka Nowe spojrzenie na metodę Johnsona skracania czasu badań niezawodnościowych Prof. dr hab. inż. Antoni Drapella automatyka 
i  robotyka
20.03.2009
Dr inż. Jarosław Protasiewicz Zastosowanie sieci neuronowych do analizy rynku energii elektrycznej w Polsce Prof. dr hab. inż. Piotr S. Szczepaniak informatyka 20.03.2009
Dr inż.
Katarzyna Nowacka
Zastosowanie elementów logiki rozmytej do wyszukiwania informacji tekstowej Doc. dr hab. Sławomir Zadrożny informatyka 05.12.2008
Dr inż. Przemysław Ogonowski

Anomaly detection in computer security systems by using an artificial immune system with a complete set of receptors (Wykrywanie anomalii w systemach bezpieczeństwa komputerowego z użyciem sztucznego systemu immunologicznego z kompletnym zbiorem receptorów)

Prof. dr hab. inż. Sławomir T. Wierzchoń informatyka 05.12.2008
Dr Krzysztof Benedyczak System komunikacji strumieniowej w środowisku gridowym Dr hab. Piotr Bała, prof. UMK informatyka 20.06.2008
Dr
Michał Chlebiej
Zastosowanie metod dopasowania i modeli deformacyjnych
do  analizy statycznych i ruchomych obrazów medycznych
Dr hab. Piotr Bała, prof. UMK informatyka 20.06.2008
Dr inż.
Marcin Jaruszewicz
Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego Dr hab. inż.
Jacek Mańdziuk, prof. PW
informatyka 11.04.2008

Dr
Włodzimierz Wojas

Multistage dynamic generalised network flow model for a short-term planning of water resources allocation (Wieloetapowy dynamiczny model sieciowy ze stratami do krótkoterminowego planowania alokacji zasobów wodnych)

Doc. dr hab. inż. Marek Libura automatyka 
i robotyka
11.04.2008
Dr Sławomir Strzykowski Komputerowy system wspomagania alokacji osadzonych 
w zakładzie penitencjarnym
Doc. dr hab. inż. Maciej Krawczak informatyka 25.05.2007
Dr inż.
Daniel Osman
Skuteczność metod uczenia w algorytmach z rodziny Temporal Difference w zastosowaniu do dwuosobowych gier planszowych Dr hab. inż.
Jacek Mańdziuk, prof. PW
informatyka 20.04.2007
Dr
Joanna Soszyńska
Analiza niezawodności systemów w zmiennych warunkach eksploatacji Prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki automatyka 
i robotyka
20.04.2007
Dr
Agnieszka Blokus-Roszkowska
Analiza niezawodnościowa dużych systemów jednorodnych 
z elementami o uszkodzeniach zależnych
Prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki automatyka 
i robotyka
20.04.2007
Dr Maciej Romaniuk Diagnostyka zbieżności markowowskich algorytmów Monte Carlo z zastosowaniem zbiorów odnowy Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki informatyka 23.02.2007
Dr Małgorzata Lucińska Zastosowanie algorytmów immunologicznych do optymalizacji działania systemów wieloagentowych Prof. dr hab. inż. Sławomir T. Wierzchoń informatyka 21.12.2006
Dr inż.
Filip Rudziński
Dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe
w  zagadnieniach grupowania danych ze szczególnym uwzględnieniem grupowania dokumentów WWW
Prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany informatyka 24.11.2006
Dr inż. Andrzej Domaradzki Zastosowania algorytmu immunologicznego do wykrywania zmiany trendu w szeregach czasowych Prof. dr hab. inż. Sławomir T. Wierzchoń informatyka 23.06.2006
Dr inż.
Joanna Ochelska
Rozmyte podsumowania standaryzowanych dokumentów Prof. dr hab. inż. Piotr S. Szczepaniak informatyka 23.06.2006
Dr Cezary Mrozicki Zastosowanie zmodyfikowanej metody kolorowania grafu 
do automatycznego układania harmonogramu zajęć
Prof. dr hab. inż. Stanislaw Piasecki informatyka 7.04.2006
Dr Joanna Grubicka Wyznaczanie gęstości odnowy metodą rozkładu zastępczego Dr hab. inż.
Antoni Drapella, prof. PAP
automatyka 
i robotyka
28.10.2005
Dr inż.
Maciej Łopaciński
Optymalizacja sieci teleinformatycznej koncernu medialnego
w  warunkach nietypowych ograniczeń
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak informatyka 28.10.2005
Dr Małgorzata Charytanowicz Bayesowska determinizacja informacji nieprecyzyjnej
w zagadnieniach medycznych
Doc. dr hab. inż. Piotr Kulczycki informatyka 10.06.2005
Dr Arkadiusz Majka On extensions of thermodynamics and its applications to choice models on graphs (O pewnym rozszerzeniu termodynamiki i jego zastosowaniu do modeli wyboru na grafach)

Doc. dr hab. Wojciech Wiślicki,
prof. UW

informatyka 01.04.2005
Dr
Franziska Matthäus

 Hierarchical modeling of prion spread in brain tissue (Hierarchiczne modelowanie rozprzestrzeniania się prionów 
w tkance mózgowej
)

Dr hab. inż.
Marek Niezgódka, prof. UW
informatyka 01.04.2005
Dr inż.
Jacek Waglowski
Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS Doc. dr hab. inż. Piotr Kulczycki automatyka 
i robotyka
26.01.2005
Dr Jian-Gang Tang L-fuzzy sets and algebraic methods in finite automata:
theory and some applications
Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk informatyka 26.01.2005
Dr Leszek Pęksyk Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowym i średniookresowym horyzoncie czasowym Dr hab.
Leszek Zaremba
automatyka 
i robotyka
28.05.2004
Dr Beata Milczek Wyznaczanie granicznych funkcji niezawodności systemów szeregowo-progowych Dr hab. Krzysztof Kołowrocki,
prof. AM
automatyka
i  robotyka
28.05.2004
Dr Adam Cichocki Wyznaczanie granicznych funkcji niezawodności systemów hierarchicznych przy standaryzacji potęgowej Dr hab. Krzysztof Kołowrocki,
prof. AM
automatyka 
i robotyka
27.06.2003
Dr Krzysztof Grąbczewski Zastosowanie kryterium separowalności do generowania reguł klasyfikacji na podstawie baz danych Prof. dr hab. Włodzislaw Duch informatyka 27.06.2003
Dr Bożena Kwiatuszewska - Sarnecka Niezawodnościowa analiza efektywności rezerwowania
w systemach szeregowych
Dr hab. Krzysztof Kołowrocki,
prof. AM
automatyka 
i robotyka
27.06.2003
Dr Agnieszka Malinowska Istotność skalarnych funkcji ocen w zadaniach wektorowej optymalizacji Prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum automatyka
i robotyka
19.02.2003
Dr
Edward Kozłowski
Optymalizacja portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztu informacji Doc. dr hab. inż. Tadeusz Banek automatyka 
i robotyka
28.11.2002
Dr Mirosław Wujas Optymalizacja struktury organizacji non-profit na przykładzie muzeum Prof. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec automatyka
i robotyka
28.11.2002
Dr
Meftah Ali Shetwan
Optimization approach to design of Q control chart Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz automatyka 
 i robotyka
25.09.2002

Dr Zbigniew Wasilewski

System ekspercki do wspomagania decyzji w procesie technologii gumy Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski

automatyka
i robotyka

25.09.2002
Dr Mirosław Graczyk Komputerowe wspomaganie planowania i koordynacji rozproszonej produkcji sezonowej w przedsiębiorstwach
rolno-spożywczych
Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 
i robotyka
12.04.2002
Dr inż.
Krzysztof Targiel
Predykcja zmienności w modelu Blacka-Scholesa za pomocą modeli rozmytych Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik automatyka 
i robotyka
12.04.2002
Dr Piotr Sulewski Zastosowanie numerycznych metod estymacji uogólnionego rozkładu gamma w badaniach niezawodnościowych Dr hab. inż.
Antoni Drapella
automatyka 
i robotyka
14.12.2001
Dr inż. Adam Niewiadomski Intuicjonistyczne zbiory rozmyte w komputerowym określaniu podobieństwa dokumentów tekstowych Doc. dr hab. inż. Piotr S. Szczepaniak informatyka 26.06.2001
Dr inż.
Adam Głuszek
Neuronowo-rozmyty system syntezy wiedzy z danych - konstrukcja i zastosowania Dr hab. inż. Marian B. Gorzałczany informatyka 26.06.2001
Dr inż.
Mirosław Michaś
Zastosowanie algorytmu genetycznego do prognozowania ciągów czasowych sprzedaży Prof. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec informatyka 8.12.2000
Dr inż.
Janusz Kosiński
Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji przepływów pieniężnych w wielookresowych projektach inwestycyjnych Doc. dr hab. inż. Sławomir T. Wierzchoń informatyka 20.10.2000
Dr Zbigniew Grąbczewski Sterowanie operatywne produkcją w przemyśle meblarskim Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 
i robotyka
28.04.2000
Dr Artur M. Brzyski Symulacyjny model komputerowy dla wyznaczania długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa - na przykładzie przedsiębiorstwa produkcji maszyn rolniczych Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki informatyka 28.04.2000
Dr inż.
Paweł Strykowski
Zastosowanie logiki rozmytej i algorytmów genetycznych
do lingwistycznych podsumowań baz danych
Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk informatyka 21.01.2000
Dr Joanna Olbryś Metody optymalizacji portfela obligacji w warunkach zmiennych stóp procentowych Doc. dr hab. Leszek Zaremba automatyka 
i robotyka
21.01.2000
Dr Włodzimierz Magiera Zastosowania algorytmów genetycznych do wspomagania średniookresowych decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym Doc. dr hab. inż. Sławomir T. Wierzchoń informatyka 21.01.2000
Dr Mashat A. Deeb Optimal economic design of X-chart for quality control of finite production runs Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz automatyka 
i robotyka
31.05.1999
Dr inż.
Bożena Łopuch
Metody rzutowe z agregacją dla wypukłych problemów dopuszczalności Prof. dr hab. inż. Krzysztof C. Kiwiel automatyka 
i robotyka
 
26.02.1999
Dr Abdalla M. Daddesh Modeling and forecasting the freshwater vulnerability in Libya Doc. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski informatyka 26.02.1999
Dr Hanna Niedźwiedzińska Komputerowo wspomagane określanie potrzeb organizacji
w zakresie elektronicznej wymiany danych
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak informatyka 30.09.1998
Dr Przemysław Grzegorzewski Decyzje statystyczne przy nieprecyzyjnych danych: zastosowanie w kontroli jakości Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz informatyka 21.05.1997
Dr Dariusz Łazar Relaksacja rozmytych zapytań do relacyjnych baz danych
z wykorzystaniem operatorów uporządkowanej średniej ważonej
Doc. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk informatyka 14.02.1997
Dr Waldemar Dobrzyński Zastosowanie logiki rozmytej w interfejsie logicznym użytkownika do bazy danych Doc. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk informatyka 14.02.1997
Dr inż.
Krzysztof Piekarski
Optymalizacja parametryczna z ograniczeniami stanu dla wybranych modeli dynamicznych opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi Prof. dr hab. inż. Jan Sokołowski automatyka 
i robotyka
16.10.1996
Dr inż.
Grażyna Szkatuła
Uczenie maszynowe na podstawie przykładów w przypadku błędów w danych Doc. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk informatyka 25.06.1996
Dr Grażyna Grygiel Algebraiczne zagadnienia przydziału Prof. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz automatyka 
i robotyka
27.10.1995
Dr Paweł Wojciechowski Computer models of management contract: an application of option theory Doc. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz informatyka 7.03.1995
Dr Anna Altman Uogólnione metody rzutowe Karmarkara dla zadań wypukłej optymalizacji nieróżniczkowalnej Doc. dr hab. inż. Krzysztof C. Kiwiel automatyka 
i robotyka
15.11.1994
Dr
Sławomir Zadrożny
Wspomaganie komputerowe osiągania kompromisu z użyciem elementów logiki rozmytej Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak informatyka 10.05.1994
Dr inż.
Ryszard Niżnik
Stochastyczne metody modelowania i oceny elastycznych systemów produkcyjnych Prof. dr hab. inż. Janusz Karpiński automatyka
i  robotyka
3.06.1993
Dr inż.
Cezary Iwański
Nowe metody pozyskiwania wiedzy w generatorze systemów eksperckich Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak informatyka 3.06.1993
Dr inż.
Jolanta Joszczuk
Komputerowy system kierowania ruchem statków
na ograniczonych akwenach"
Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki informatyka 21.12.1992
Dr inż. Jan W. Owsiński Nowa metoda analizy skupień z globalną funkcją celu Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka 
i robotyka
15.05.1992
Dr inż.
Lucyna Bogdan
Identyfikacja układu moczowego człowieka przy użyciu modeli komorowych Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka
i robotyka
15.05.1992
Dr
Waldemar Wolski
Wyspecjalizowana baza danych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem rolnym Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak informatyka 7.11.1991
Dr Roman Weinfeld Nowe algorytmy rekurencyjne identyfikacji liniowych obiektów dynamicznych Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka
i robotyka
18.04.1991
Dr inż.
Jacek Malinowski
Optymalne sterowanie eksploatacją obiektów opisywanych procesami semimarkowskimi Doc. dr hab. inż. Janusz Karpiński automatyka
i robotyka
5.10.1990
Dr
Zygmunt Jackowski
Zastosowanie wybranych klas macierzy w programowaniu dyskretnym Prof. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz informatyka 11.05.1990
Dr inż.
Jan Studziński
Identyfikacja przepływu masy szklanej w wannie szklarskiej jako obiektu o parametrach rozłożonych lub skupionych Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka
i robotyka
8.12.1989
Dr inż.
Grażyna Petriczek
Modelowanie systemów sterowania gospodarką wodną regionu Prof. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec automatyka
i robotyka
8.12.1989
Dr inż. Piotr Bronisz Własności rozwiązań kooperacyjnych w problemie przetargowym Prof. dr inż. Roman Kulikowski automatyka
i robotyka
8.12.1989
Dr
Wanda Arczewska
Optymalizacja sympleksowych planów czynnikowych
do identyfikacji modeli matematycznych właściwości mieszanin
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka
i robotyka
8.12.1989
Dr inż.
Elżbieta Kowalska
Identyfikacja modeli nieliniowych przy brakujących obserwacjach Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka
i robotyka
17.03.1989
Dr inż.
Maciej Krawczak
Strategie suboptymalne dla pewnych nieliniowych gier różniczkowych Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka
i robotyka
23.09.1988
Dr inż.
Andrzej Myśliński
Nieróżniczkowalne zadania optymalizacji parametrycznej
dla układów opisywanych liniowymi równaniami eliptycznymi
Doc. dr hab. inż. Jan Sokołowski automatyka
i robotyka
18.12.1987
Dr inż. Robert Kowal Generowanie ograniczeń dodatkowych dla zadań binarnych Doc. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz automatyka
i robotyka
18.12.1987
Dr inż. Waldemar Wojciechowski Zastosowanie wybranych metod optymalizacyjnych
do modelowania komputerowego zjawisk makroekonomicznych (na przykładzie gospodarki polskiej w obszarze inwestycji)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak automatyka 19.06.1987
Dr
Leszek Szydłowski
Zastosowanie łańcuchów Markowa do badania i prognozowania procesów ekonomiczno-rolniczych zachodzących w regionie Pomorza Zachodniego Prof. dr hab. inż. Zygmunt Dowgiałło automatyka 19.06.1987
Dr inż.
Jolanta Stępień
Metoda harmonogramowania procesu produkcyjnego
z uwzględnieniem przezbrojeń i remontów
Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 19.06.1987
Dr inż. Tomasz Romanowicz Badanie wrażliwości systemów opisanych układem algebraicznych porównań liniowych oparte na analizie struktury Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka 19.06.1987
Dr inż.
Waldemar Łabuda
Uwarunkowania decyzji wyboru źródeł energii w gospodarce komunalno-bytowej Doc. dr hab. inż. Wiesław Ciechanowicz automatyka 19.06.1987
Dr inż.
Edward Korczak
Model probabilistyczny pewnej klasy systemów technicznych
o losowo zmiennej w czasie strukturze niezawodnościowej
Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 19.06.1987
Dr
Leszek Klukowski
Metoda prognozowania ciągów czasowych zawierających składowe odcinkowo-liniowe Prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum automatyka 19.06.1987
Dr inż.
Andrzej Gecow
Statystyczne tendencje strukturalne w systemach wielkich
a ontogeneza
Prof. dr hab. inż. Władysław Jarominek automatyka 19.06.1987
Dr Agnieszka Bogobowicz Problemy modelowania i sterowania optymalnego jakością wody na odcinku rzeki Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kaczmarek automatyka 19.06.1987
Dr
Krzysztof Dudziński
Metody rozwiązywania wybranych uogólnień zagadnienia załadunku Doc. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz automatyka 20.02.1987
Dr
Krzysztof Szkatuła
Analiza metod probabilistycznych optymalizacji dyskretnej Doc. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz automatyka 16.10.1986
Dr
Anna Kurzydłowska
Język problemowo zorientowany na zagadnienia organizacyjne
i jego wykorzystanie w komputerowym systemie automatycznego wyznaczania harmonogramów
Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 16.10.1986
Dr inż.
Jarosław Sikorski
Algorytmy wyznaczania ograniczeń zastępczych w zadaniach programowania matematycznego Doc. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz automatyka 21.02.1986
Dr Elżbieta Stapp Zastosowanie metod teorii gier w modelowaniu wymiany kooperacyjnej Prof. dr inż. Roman Kulikowski automatyka 17.12.1985
Dr Ho Quang Minh Analiza metod wyznaczania oszacowań funkcji celu
w zagadnieniu rozmieszczenia
Doc. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz automatyka 15.02.1985
Dr inż.
Dariusz Gątarek
Profilaktyka obiektów technicznych przy niepełnej informacji
o uszkodzeniach
Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 15.02.1985
Dr inż.
Romuald Nowocień
Zależność procesu koordynacji planów branżowych
i przestrzennych od typu modeli zjawisk
Prof. dr hab. inż. Bogdan Kacprzyński automatyka 16.11.1984
Dr inż.
Andrzej Łodziński
Metoda wyznaczania sterowania optymalnego procesem wieloetapowym o różnych modelach matematycznych poszczególnych etapów Prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum automatyka 16.11.1984
Dr
Irena Komorowska
Optymalizacja wektorowa w systemach hierarchicznych
(na przykładzie systemu handlu zagranicznego)
Doc. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec automatyka 16.11.1984
Dr Urszula Jupowiecka-Mieszała Warunki optymalności rozwiązań zadań programowania dyskretnego Doc. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz automatyka 16.11.1984
Dr inż.
Fryderyk Unton
Identyfikacja obiektów dynamicznych przyspieszoną metodą aproksymacji stochastycznej Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka 24.02.1984
Dr Ewa Jurkiewicz Optymalizacja dwukryterialna na przykładzie przepływu strumienia informacji w podsieci komunikacyjnej sieci komputerowej Prof. dr hab. inż. Juliusz Lech Kulikowski automatyka 24.02.1984
Dr Michał Bartczak Modelowanie procesu decyzyjnego pracy ruchowej stacji rozrządowej Doc. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec automatyka 24.02.1984
Dr inż.
Jacek Stefański
Heurystyczna metoda optymalizacji hierarchicznych struktur systemów organizacyjnych Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka 1.07.1983
Dr inż.
Włodzimierz Lewin
Metoda planowania przyspieszonych badań do oceny niezawodności obiektów technicznych Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 1.07.1983
Dr inż. Piotr Lesisz Charakterystyki probabilistyczne ruchu pojazdów samochodowych w kolumnie Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 1.07.1983
Dr Ewa Krzywiecka Własności geometryczne wielościanu rozwiązań dopuszczalnych w zadaniu komiwojażera Doc. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz automatyka 1.07.1983
Dr inż.
Jerzy Strycharczyk
Sterowanie krótkookresowe zbiornikiem wodnym w regionie rolniczym Prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum automatyka 2.07.1982
Dr
Janusz Pudykiewicz
Zastosowanie modeli dyspersji zanieczyszczeń atmosfery
do celów optymalnego sterowania procesami emisji
Prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum automatyka 2.07.1982
Dr inż.
Wiktor Olinger
Heurystyczny algorytm wyboru suboptymalnej ścieżki w grafie Prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum automatyka 2.07.1982
Dr inż.
Wiesław Krajewski
Związki między modelami typu makro i modelami typu mikro
przy modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych
Prof. dr hab. inż. Bogdan Kacprzyński automatyka 2.07.1982
Dr inż. Anna Gawryś Metody uzupełniania informacji o funkcji - problem identyfikacji funkcji wielu zmiennych w oparciu o ciągi wartości pewnych funkcjonałów Prof. dr hab. inż. Bogdan Kacprzyński automatyka 2.07.1982
Dr inż.
Jerzy Rudnicki
Metoda projektowania systemów obsługi technicznej dla sprzętu powszechnego użytku Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 26.02.1982
Dr Andrzej Rakus Uogólnione zagadnienie komiwojażera i jego zastosowania Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 26.02.1982
Dr Paweł Mensz Statystyczna analiza systemu sterowania jakością produkcji Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 20.02.1981
Dr inż.
Ignacy Kaliszewski
Efektywność metody płaszczyzn odcinających w programowaniu całkowitoliczbowym Doc. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz automatyka 20.02.1981
Dr inż.
Leon Grzybowski
Zastosowanie metod probabilistycznych i eto do systemu sterowania zapasami części zamiennych do statków Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 8.02.1980
Dr Józef Adamus Optymalizacja procesu eksploatacji urządzeń w ujęciu probabilistycznym Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 8.02.1980
Dr inż.
Janusz Sosnowski
Optymalizacja dynamiczna wielosektorowego liniowego modelu produkcyjnego Prof. dr inż. Roman Kulikowski automatyka 16.11.1979
Dr inż.
Ludomir Rewo
Metoda symulacji komputerowej w zastosowaniu
do optymalizacji procesu absorpcji katalizowanej dwutlenku siarki
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka 16.11.1979
Dr inż.
Piotr Holnicki-Szulc
O aproksymacji typu Ritza-Galerkina dla zadań sterowania optymalnego układów opisywanych równaniami hiperbolicznymi Doc. dr hab. inż. Kazimierz Malanowski automatyka 16.11.1979
Dr inż.
Andrzej Ziółkowski
Analiza komputerowa obiegu informacji w przedsiębiorstwie
dla potrzeb projektowania systemów informatycznych
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka 13.06.1979
Dr Andrzej Wilk Metody agregacji i dekompozycji danych dla potrzeb planowania produkcji Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 13.06.1979
Dr inż. Tomasz Kuczmowski Optymalizacja systemu energetycznego w kompleksowym modelu rozwoju Prof. dr inż. Roman Kulikowski automatyka 13.06.1979
Dr inż.
Teresa Jurkowska
Optymalizacja procesu kierowania rozrządzaniem składów pociągowych Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 13.06.1979
Dr inż.
Marek Darowski
Analiza możliwości automatycznego doboru parametrów pracy respiratora w przypadku długotrwałej sztucznej wentylacji płuc Doc. dr inż. Zbigniew Wański automatyka 13.06.1979
Dr inż.
Michał Bojańczyk
Modelowanie systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem problemu rozdziału zasobów Prof. dr inż. Roman Kulikowski automatyka 13.06.1979
Dr inż.
Barbara Wójcik
Optymalizacja przedziałów tolerancji w operacjach kontrolnych procesu produkcyjnego w przemyśle maszynowym Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 19.01.1979
Dr inż.
Jerzy J. Włodek
Metoda wyznaczania obszarów tolerancji cech mierzalnych obiektu technicznego Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 19.01.1979
Dr inż.
Zbigniew Lorentz
Wpływ sposobu sterowania na charakterystyki zewnętrzne pneumatycznego silnika skokowego Doc. dr inż. Zbigniew Wański automatyka 19.01.1979
Dr inż.
Andrzej Kusiak
Zadania optymalnego planowania produkcji z zależnymi kosztami przezbrajania Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka 19.01.1979
Dr inż.
Maciej Kozarski
Generatory strumieniowe z mechanicznymi i akustycznymi filtrami selektywnymi Doc. dr inż. Zbigniew Wański automatyka 19.01.1979
Dr inż.
Władysław Judycki
Wpływ parametrów hydrodynamicznych i geometrycznych dwufazowego elementu strumieniowego na jego działanie Doc. dr hab. inż. Jerzy Ostrowski automatyka 19.01.1979
Dr inż. Jerzy Filus Analiza niezawodności systemów z uwzględnieniem uszkodzeń wtórnych Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki automatyka 19.01.1979
Dr inż.
Krzysztof Chwesiuk
System informacyjny dla potrzeb kierowania pracą ruchową
na stacji rozrządowej
Prof. dr hab. inż. Władysław Wyrzykowski automatyka 19.01.1979
Dr inż.
Leon Bobrowski
Wybrane zagadnienia uczenia sieci progowych rozpoznawania obrazów Doc. dr hab. Ryszard Gawroński automatyka 28.01.1978
Dr inż.
Zbigniew M. Wójcik
Wykorzystanie systemu cyfrowego przetwarzania obrazów
w technologii układów półprzewodnikowych
Prof. dr hab. inż. Juliusz Lech Kulikowski automatyka 2.11.1977
Dr inż.
Jerzy Rychlewski
Badanie liniowych układów dynamicznych z osobliwym zaburzeniem metodą rozdzielania ruchów o różnych prędkościach Prof. dr hab. inż. Jacek Kudrewicz automatyka 2.11.1977
Dr Joanna
Malicka-Wąsowska
Problemy sekwencyjne w systemach kooperujących stechiometrycznie Doc. dr hab. inż. Bogdan Kacprzyński automatyka 2.11.1977
Dr inż.
Janusz Kacprzyk
Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do optymalizacji struktur organizacyjnych Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak automatyka 2.11.1977
Dr inż. Adam Jóźwik Badanie rozdzielności dwóch zbiorów za pomocą układu uczącego się rozpoznawania obrazów Doc. dr hab. inż. Ryszard Gawroński automatyka 2.11.1977

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www