Kategorie
Kalendarz

Stopnie doktora habilitowanego nauk technicznych, nadane przez Radę Naukową IBS PAN

Strona główna » Rada Naukowa » Stopnie doktora habilitowanego nauk technicznych, nadane przez Radę Naukową IBS PAN

 

 

Osoba Tytuł rozprawy habilitacyjnej Dyscyplina Data nadania stopnia
Dr hab. Maciej Romaniuk

Symulacje komputerowe w modelowaniu i rozwiązywaniu zagadnień dla rzadko występujących, złożonych zjawisk dotyczących infrastruktury krytycznej w warunkach niepewnej i nieprecyzyjnej informacji

informatyka 6.07.2018
Dr hab. inż. Piotr Andrzej Kowalski

Strategia modyfikacji sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem procedur analizy wrażliwości oraz algorytmów metaheurystycznych

informatyka 6.07.2018
Dr hab. Krzysztof Dyczkowski

Intelligent medical decision support system based on imperfect information. The case of ovarian tumor diagnosis (Inteligentny system wspomagania decyzji medycznych oparty na informacji niedoskonałej. Przypadek diagnostyki guzów jajnika)

informatyka 23.03.2018
Dr hab. Piotr Nowak

Wspomaganie decyzji finansowych z użyciem systemów informacyjnych wykorzystujących procesy Markowa oraz modele informacji nieprecyzyjnej

informatyka 20.10.2017
Dr hab. inż. Marek Gągolewski

Nowe algorytmy agregacji i analizy danych: konstrukcja, własności i zastosowania

informatyka 20.10.2017
Dr hab. Małgorzata Charytanowicz

Komputerowa analiza danych w zastosowaniach technicznych i medycznych

informatyka 14.04.2016
Dr hab. Tomasz Górecki Klasyfikacja szeregów czasowych z wykorzystaniem pochodnych i transformat informatyka 26.06.2015
Dr hab. Massimiliano Daniele Rosini New unified approach to large-scale computational modeling, simulation and control of trafic flows and crowd dynamics (Nowe podejście do wielkoskalowego modelowania, symulacji i zarządzania dynamiką ruchu pieszego) informatyka 25.04.2014
Dr hab. Józef Żurada Zastosowanie zaawansowanych metod inteligencji obliczeniowej do wspomagania podejmowania decyzji w systemach produkcyjnych i biznesowych informatyka 24.01.2014
Dr hab. Zenon Sosnowski Rozmyte drzewa decyzyjne w analizie danych, generacji wiedzy i prognozowaniu informatyka 24.01.2014
Dr hab. Agnieszka Malinowska Modelowanie systemów dynamicznych Lagrange'a z wykorzystaniem rachunku na skalach czasowych oraz rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów automatyka i robotyka 24.01.2014
Dr hab. inż.
Przemysław Ignaciuk
Odporne algorytmy zarządzania zasobami w sieciach teleinformatycznych i logistycznych informatyka 24.01.2014
Dr hab. Leszek Klukowski Methods of Estimation of Relations of: Equivalence, Tolerance and Preference in a Finite Set  (Metody estymacji relacji: równoważności, tolerancji i preferencji w zbiorze skończonym) informatyka 27.09.2013
Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka Action Rules Mining (Eksploracja reguł akcji) informatyka 14.06.2013
Dr hab. Maria Ganzha Agenty programowe jako brokerzy zasobów w gridzie informatyka 14.06.2013
Dr hab. inż.
Lech Kruś
Wielokryterialne decyzje kooperacyjne. Metody wspomagania komputerowego automatyka i robotyka 26.04.2013
Dr hab.
Witold R. Rudnicki
All Relevant Feature Selection Using Random Forest-Methods and Applications (Wyszukiwanie wszystkich istotnych atrybutów przy użyciu lasu losowego-metody i zastosowania) informatyka 15.03.2013
Dr hab.
Joanna Soszyńska-Budny
Niezawodność i bezpieczeństw o złożonych systemów technicznych automatyka i robotyka 15.03.2013
Dr hab.
Norbert Jankowski
Meta-uczenie w inteligencji obliczeniowej informatyka 9.10.2012
Dr hab.
Szymon Grabowski
New algorithms for exact and approximate text matching (Nowe algorytmy dokładnego i przybliżonego przeszukiwania tekstu) informatyka 17.06.2011
Dr hab. inż.
Janusz Sobecki
Rekomendacja interfejsu użytkownika w adaptacyjnych webowych systemach informacyjnych informatyka 15.04.2011
Dr hab.
Michał Baczyński
Fuzzy Implications (Implikacje rozmyte) informatyka 17.12.2010
Dr hab.
Adam Wierzbicki
Trust and Fairness in Open, Distributed Systems (Zaufanie i sprawiedliwość w otwartych systemach rozproszonych) informatyka 19.11.2010
Dr hab. inż.
Krzysztof Cpałka
Zagadnienie interpretowalności wiedzy i dokładności działania systemów rozmytych informatyka 26.03.2010
Dr hab. inż.
Robert Nowicki
Rozmyte systemy decyzyjne w zadaniach z ograniczoną wiedzą informatyka 26.03.2010
Dr hab. inż.
Adam Kasperski
Discrete Optimization with Interval Data. Minmax Regret and Fuzzy Approach (Optymalizacja dyskretna z przedziałowymi danymi. Podejście odporne i rozmyte)
informatyka 19.06.2009
Dr hab. inż.
Adam Niewiadomski
Methods for the  Linguistic Summarization of Data: Applications of Fuzzy Sets and Their Extensions (Metody lingwistycznego podsumowywania danych: zastosowania zbiorów rozmytych i ich rozszerzeń) informatyka 15.05.2009
Dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar Ekstrakcja reguł z sieci neuronowych. Podejście ewolucyjne informatyka 05.12.2008
Dr hab. inż.
Władysław Homenda
Zastosowanie inteligentnych metod obliczeniowych do przetwarzania informacji muzycznych informatyka 11.04.2008
Dr hab. Hubert Wysocki Nieklasyczny rachunek operatorów w analizie liniowych układów dynamicznych automatyka
i robotyka
18.01.2008
Dr hab. inż.
Andrzej Myśliński
Shape optimization of nonlinear distributed parameter systems automatyka
i robotyka
03.07.2007
Dr hab. inż.
Wiesław Krajewski
Wybrane metody wyznaczania optymalnych modeli uproszczonych automatyka
i robotyka
25.05.2007
Dr hab.
Oscar Castillo
Hybrid Intelligent Systems for Pattern Recognition Using Soft Computing informatyka 20.04.2007

Dr hab.
Paticia Melin

Soft Computing and Fractal Theory for Intelligent Manufacturing informatyka 20.04.2007
Dr hab. inż.
Piotr Holnicki-Szulc
Modele propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zastosowaniu do kontroli
i sterowania jakością środowiska
automatyka 
i robotyka
27.03.2007
Dr hab.
Sławomir Zadrożny
Zapytania nieprecyzyjne i lingwistyczne podsumowania baz danych informatyka 21.12.2006
Dr hab. Przemysław Grzegorzewski Wspomaganie decyzji w warunkach niepewności. Metody statystyczne
dla nieprecyzyjnych danych
informatyka 21.12.2006
Dr hab. inż.
Jacek Malinowski
Algorytmy wyznaczania niezawodności systemów sieciowych o wybranych typach struktur informatyka 24.11.2006
Dr hab.
Ewa Bednarczuk
Parametryczne problemy optymalizacji wielokryterialnej. Warunki stabilności rozwiązań automatyka 
i robotyka
07.04.2006
Dr hab. inż.
Piotr Suchomski
Synteza algorytmów odpornego sterowania w czasie dyskretnym

automatyka
i robotyka

13.01.2006
Dr hab. inż.
Jan Studziński
Identyfikacja, symulacja i sterowanie oczyszczalniami ścieków automatyka
i robotyka
10.06.2005
Dr hab. inż.
Ryszard Antkiewicz
Modelowanie i metody oceny efektywności wybranych podsystemów sieci korporacyjnych informatyka 28.05.2004
Dr hab.
Krzysztof Kołoworocki
Asymptotyczne podejście do analizy niezawodności systemów automatyka
i robotyka
19.10.2001
Dr hab. inż.
Jacek Mańdziuk
Sieci neuronowe typu Hopfielda. Teoria i przykłady zastosowań informatyka 08.12.2000
Dr hab.
Krzysztof Szkatuła
Analiza przypadku średniego w optymalizacji dyskretnej.
Wielowymiarowe zadanie załadunku oraz zadanie szeregowania prac
informatyka 28.04.2000
Dr hab. inż.
Bożena Kostek
Soft Computing in Acoustics, Applications of Neural Networks, Fuzzy Logic and Rough Sets to Musical Acoustics informatyka 17.03.2000
Dr hab. inż.
Krzysztof J. Cios
"Machine Learning" and "Neural Networks" (w monografii Data Mining Methods for Knowledge Discovery) informatyka 22.10.1999
Dr hab.
Włodzimierz Ogryczak
Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna. Modele preferencji
i zastosowania do wspomagania decyzji
informatyka 2.12.1997
Dr hab. inż.
Sławomir T. Wierzchoń
Metody reprezentacji przetwarzania informacji niepewnej w ramach teorii Dempstera-Schafera informatyka 21.05.1997
Dr hab. inż.
Michał Inkielman
Symulacyjne metody analizy sterowanych wielozbiornikowych systemów wodnych automatyka
i robotyka
16.10.1996
Dr hab. inż.
Jerzy Józefczyk
Szeregowanie zadań w kompleksie operacji z uwzględnieniem ruchu realizatorów automatyka 
i robotyka
25.06.1996
Dr hab. inż.
Ignacy Kaliszewski
Quantitative Pareto Analysis by Cone Separation Technique informatyka 27.10.1995
Dr hab. inż.
Vilem Novak
The alternative mathematical model of linquistic semantics and pragmatics informatyka 7.03.1995
Dr hab. inż.
Marek Libura
Analiza wrażliwości rozwiązań zadań optymalizacji dyskretnej automatyka 
i robotyka
15.11.1994

Dr hab. inż.
Ireneusz Jóźwiak

Zastosowanie modelu hazardów proporcjonalnych Weibulla w badaniach niezawodności systemów technicznych automatyka 
i robotyka
10.05.1994
Dr hab. inż.
Antoni Żochowski
Mathematical problems in shape optimization and shape memory materials automatyka 
i robotyka
18.02.1994
Dr hab. inż.
Dariusz Gątarek
Zagadnienia sterowania impulsowego związane z nierównościami quasi-wariacyjnymi rzędu pierwszego automatyka 
i robotyka
23.09.1993
Dr hab. inż.
Zbigniew Emirsajłow
Liniowo-kwadratowy problem sterowania dla układów nieskończenie wymiarowych z końcowym zbiorem docelowym automatyka 
i robotyka
21.12.1992
Dr hab. inż.
Tadeusz Nowicki
Modele i metody efektywnej gospodarki zasobami w lokalnych systemach komputerowych informatyka 27.10.1992
Dr hab. inż.
Stanisław Bańka
Komputerowa synteza złożonych wielowymiarowych układów automatycznego sterowania w ujęciu wielomianowym automatyka 
i robotyka
26.06.1992
Dr hab. inż.
Zbigniew Nahorski
Identyfikacja obiektów z czasem ciągłym na podstawie zakłóconych dyskretnych pomiarów przebiegów przejściowych automatyka
i robotyka
15.05.1992
Dr hab. inż. Aleksander I. Jastriebow Synteza i analiza m-krokowych adaptacyjnych algorytmów identyfikacji parametrycznej obiektów statycznych i dynamicznych na podstawie dyskretnych pomiarów automatyka 
i robotyka
21.02.1992
Dr hab. inż.
Janusz Kacprzyk
Zbiory rozmyte w analizie systemowej informatyka 16.03.1990
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +(48 22) 38 10 100
fax +(48 22) 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Subskrybuj newsletter

Projektowanie stron www