Regulamin Biblioteki - Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
niedziela, 22 września 2019
imieniny: Milana, Tomasz
wybierz język: plen

Osób online: 3
Kategorie
Kalendarz

Regulamin Biblioteki

Strona główna » Biblioteka » Regulamin Biblioteki

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI
INSTYTUTU BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 
 1. Regulamin określa zasady wypożyczania i udostępniania zbiorów stanowiących własność Biblioteki Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz materiałów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki IBS PAN czynna jest:
 • od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-15.00.
 
Korzystanie z Wypożyczalni
 1. Ze zbiorów Biblioteki mają prawo korzystać:
 • pracownicy IBS PAN,
 • doktoranci IBS PAN,
 • instytucje dokonujące wypożyczeń zgodnie z ogólnymi zasadami wypożyczeń międzybibliotecznych.
 1. Czytelnik, który nie jest pracownikiem lub doktorantem Instytutu może wypożyczać książki wyłącznie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na podstawie rewersu wystawionego przez właściwą bibliotekę.
 2. W celu założenia konta bibliotecznego należy w obecności Bibliotekarza podpisać deklarację zawierającą dane personalne oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wypożyczeń Biblioteki.
 3. Na każdą wypożyczoną pozycję Czytelnik wypełnia i podpisuje rewers.
 4. Okres wypożyczenia wynosi: dla pracowników - 1 rok, doktorantów IBS PAN – 1 miesiąc, dla wypożyczeń międzybibliotecznych – 1 miesiąc.
 5. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Biblioteka wysyła monit.
 6. W wyjątkowych przypadkach np. ze względu na poczytność lub wzmożone zapotrzebowanie na książkę Biblioteka indywidualnie ustala wcześniejszy termin zwrotu.
 7. Zwracając wypożyczoną książkę Czytelnik - jako dowód zwrotu - otrzymuje część rewersu.
 8. Pracownicy Instytutu wypożyczone książki mogą przekazywać innym pracownikom po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Bibliotekarzowi.
 9. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki Czytelnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnej naprawy introligatorskiej lub odkupienia książki.
 10. W przypadku zagubienia książki Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego wskazanego przez Komisję Biblioteczną, albo zwrócenie równowartości książki.
 11. Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę lub doktoranci odchodzący z Instytutu zobowiązani są do przedłożenia w Bibliotece karty obiegowej, celem potwierdzenia uregulowania wszystkich zaległości.
 
Korzystanie z Czytelni
 1. Czytelnicy korzystający z Czytelni obowiązani są podczas każdej wizyty do wpisania swojego nazwiska w zeszyt odwiedzin, a także do pozostawienia teczek i okryć wierzchnich w wyznaczonym miejscu.
 2. Obowiązuje zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych z Czytelni bez zgody Bibliotekarza.
 3. Biblioteka udostępnia Czytelnikom wyłącznie do korzystania w Czytelni:
 • czasopisma,
 • księgozbiór podręczny,
 • prace doktorskie.
 1. Istnieje możliwość zamówienia odbitek ksero z wybranych artykułów czasopism.
 2. Odbitki kserograficzne można wykonywać do 22 stron, tj. 1 arkusz wydawniczy.
Odbitki ksero są odpłatne.
Cennik znajduje się w Pracowni Introligatorskiej.
 
Wypożyczenia międzybiblioteczne
 1. Biblioteka umożliwia Pracownikom i doktorantom IBS PAN – na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych – korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych. Okres wypożyczenia trwa 1 miesiąc.
 2. Biblioteka wypożycza materiały ze swoich zbiorów innym bibliotekom na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych – na okres 1 miesiąca.
 3. Czytelnik, który prosi o realizację wypożyczenia międzybibliotecznego zobowiązany jest podać pełne dane bibliograficzne książki.
 
Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży
w kompetencjach Dyrekcji.
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2009 r., a tym samym traci swą ważność Regulamin poprzedni.
 

 

Załączniki:
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +(48 22) 38 10 100
fax +(48 22) 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Subskrybuj newsletter

Projektowanie stron www